Dokumenty k Územnímu plánu

Aktuálně obec Veselá pořizuje nový Územní plán obce, který by měl být vyhotoven ke konci roku 2021. 

 

Textová část

ÚP Veselá – Textová část

ÚP Veselá – Odůvodnění územního plánu

Zpráva o uplatňování ÚP Veselá v období 2012 – 2017

 

Grafická část

Základní členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Koordinační výkres 2

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Dopravní a technická infrastruktura

Vodní hospodářství

Výkres širších vztahů

 

Územní plán vypracován v květnu 2012 za pomoci finančních prostředků z evropských fondů.