Přestavba bývalého OÚ na sociální byty

2. prosince, 2018

Název projektu: Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína, reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009733

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Hlavním cílem projektu je vytvořit dlouhodobě dostupné nájemní sociální bydlení v obci Veselá u Zlína, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu. Nástrojem dosažení uvedeného cíle je vytvoření bytových prostor pro potřeby sociálního bydlení. Konkrétně se bude jednat o přestavbu cca 2/3 budovy s č.p. 130, která byla v minulosti využívána jako budova obecního úřadu, na 6 bytových jednotek pro potřeby sociálního bydlení v obci.

Výsledkem realizace projektu bude 6 nově vytvořených nájemních bytů, z nichž 4 budou ve formátu 1+kk, 1 byt 3+kk a 1 byt 4+kk se základním vybavením v režimu sociálního bydlení. Nové sociální byty budou dlouhodobě pronajaty budoucím nájemníkům – sociálně vyloučeným osobám a osobám ohrožených sociálním vyloučením, a to minimálně na dobu určitou 1 rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce za předpokladu, že nájemce a další osoby užívající domácnost budou nadále splňovat podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení. Vytvořené sociální bydlení zajistí rozšíření poskytovaných služeb směrem k občanům, u kterých je to potřebné. Poskytování sociálního bydlení povede k sociální inkluzi osob z cílových skupin projektu. Projekt se zaměřuje na vytvoření nových služeb vedoucích k sociální inkluzi (nájemní byty v režimu sociálního bydlení), kterou jsou určeny osobám sociálně vyloučeným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením. Cíle i výstupy projektu jednoznačně přispějí k sociální inkluzi v dotčeném území.

Celkový rozpočet projektu: 14 104 933,90 Kč
Výše dotace: 9 698 214,60 Kč

Realizace projektu: 2018 – 2019

Plakát povinné publicity projektu


Popis realizace

Dlouho jsme hledali vhodné využití pro budovu bývalého Obecního úřadu. Nakonec jsme se rozhodli zde vybudovat sociální bydlení spolu s centrem volného času. 

Na podzim 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Vítězem se stala firma STAVO spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 14 256 431 Kč s DPH. Smlouva o dílo byla podepsána 24. 10. 2018. Celá akce byla zrealizována do 6/2019. Na tento projekt se nám podařilo získat finanční příspěvek z Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 61 Sociální infrastruktura.

Jelikož se jedná o větší investiční akci, která převyšuje roční rozpočet obce, bylo potřeba zajistit úvěr. Nejvýhodnější podmínky nabídla Komerční banka a.s. Úvěr jsme rozdělili na dvě části – jeden na předfinancování projektu (v částce dotace, tj. 9 700 000 Kč) a jeden na spolufinancování projektu (podíl vlastního financování projektu, tj. 5 300 000 Kč). Po realizaci projektu budeme žádat o proplacení dotace a touto částkou ihned uhradíme úvěr na předfinancování projektu, abychom zbytečně z půjčené částky neplatili úroky. Menší úvěr na spolufinancování projektu budeme postupně splácet.   


Fotoreport z vyklízení budovy bývalého OÚ ze dne 10. 11. 2018 zde.

Fotoreport z kontroly na místě v průběhu realizace ze dne 31. 3. 2019 zde.


Fotoreport již dokončených bytů z 15. 7. 2019:

24. 9. 2019 proběhlo za účasti zástupců obce, hejtmana Zlínského kraje, starostů okolních obcí a zástupců MAS Vizovicko a Slušovicko slavnostní otevření budovy č.p. 130. Fotoreportáž najdete zde. Další fotografie najdete ve Fotogalerii.

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu