Oprava průtahu hlavní silnice a rekonstrukce chodníků – I. etapa

15. prosince, 2020

Na podzim 2020 byla zrealizována větší investiční akce s názvem „Oprava průtahu silnice III/4918 obcí Veselá“. Jedná se o první etapu,
kdy byla vybudována část cyklostezky včetně chodníku v lokalitě „Hraníčka“ – tj. na okraji obce směrem ke Klečůvce v celkové délce 737,96 m
(od č.p. 43 po č.p. 199). Oprava silnice III/4918 obsahovala provedení stavebních úprav asfaltového povrchu vozovky, obnovu a doplnění obrubníků, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnovu a doplnění vodorovného dopravního značení. V rámci přípravy stavby byla provedena již v dubnu 2018 diagnostika vozovky III/4918 Veselá v uzlovém úseku od č.p. 43 po kapličku a následně další část od kapličky po odbočku k bývalému areálu firmy Ran. Dle závěrů testování firmou CONSULTEST s. r. o. byl vyhodnocen technologický postup oprav.

V rámci opravy silnice se obec zavázala rovněž provést stavební úpravu chodníků a obrub podél opravovaného úseku. Vzhledem k různé šířce
stávajících chodníků je jeho oprava navržena v proměnlivé šířce, s minimálním průchozím prostorem 1,1 m. Přechodová a přejezdová místa
mezi jednotlivými chodníky jsou upravena bezbariérově. Obrubníky byly usazeny se základním výškovým rozdílem 15 cm nad finální povrch
komunikace.

Jedná se o sdruženou investici, kdy opravu hlavní silnice financovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje, obec Veselá pak realizovala na své náklady rekonstrukci chodníků. Veřejnou zakázku vyhlašovanou obcí na rekonstrukci chodníků vyhrála společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s cenovou nabídkou 6 046 435 Kč vč. DPH. Obci byla na tuto akci schválena dotace ve výši 5,2 mil. Kč v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Zlín (IPRÚ).