Naše škola – naše radost II

15. prosince, 2021

Sdílení zkušeností s místním akčním plánováním v oblasti vzdělávání

O působení místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v našem území jste pravděpodobně slyšeli. MAS Vizovicko a Slušovicko administruje projekt financovaný z OP VVV pod názvem Naše škola – naše radost II, který je zaměřený na systematickou podporu dětí, žáků i učitelů v mateřských a základních školách. Kromě metodické a materiální podpory nabízí místní akční plánování možnost rozšiřování kontaktů mezi pedagogickými pracovníky z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Na začátku září proběhlo v Luhačovicích setkání pracovníků místních akčních plánů ze Zlínského kraje, krajské centrály a zástupců Národního pedagogického institutu. Kromě řady zajímavých poznatků, vzešla ze setkání myšlenka setkávání odborníků z území podle jednotlivých odborností – konkrétně pro matematická a čtenářskou gramotnost. Netrvalo dlouho a myšlenka se podařila realizovat. V říjnu proběhla v Otrokovicích prezentace příkladů dobré praxe v oblasti výuky matematiky a informatiky. Akce pod názvem Inspirační burza matematické gramotnosti se účastnili zástupci pracovních skupin pro matematickou gramotnost a byla živě vysílána pro zájemce z celé České republiky skrze internetový přenos. Pracovníci MAS Vizovicko a Slušovicko byli požádáni o prezentaci sdílených pomůcek pro výuku robotiky (Bee-bot, Ozobot) a diagnostických pomůcek pro mateřské školy (Klokanův kufr, Klokanovy kapsy). Tyto pomůcky byly pro školy pořízeny z prostředků MAP v minulém a tomto roce. Celá akce měla pozitivní ohlasy. Byly prezentovány velmi zajímavé nápady a přístupy k výuce matematiky, které v budoucnu snad uvidíme i v našem území. Jsme velmi rádi, že místní akční plánování rozvoje vzdělávání směřuje v našem území dobrým směrem a může být také dobrým příkladem pro jiné týmy MAP a učitele napříč celou republikou.

 

S podporou škol chceme pokračovat i v roce 2022 a 2023

Konec projektu Naše škola – naše radost II se rychle blíží a 30. duben 2022 je tu co by dup. Jelikož se školami v území spolupracujeme velmi rádi a chceme jim být spolupracovníky i v dalších měsících, na konci listopadu jsme podali žádost o dotaci na navazující projekt, který jsme nazvali jak jinak než Naše škola – naše radost III.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP má být budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství mají napomáhat zkvalitňování vzdělávání, zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Předpokládá se systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání a také zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, využívání místních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Mezi konkrétní cíle patří zpracování finální dokumentace MAP, která bude obsahovat analytickou, strategickou a implementační část, vč. Strategického rámce MAP do roku 2025, Akční plány 2023, 2024, 2025. Důležitým výstupem bude také evaluace Programového období 2014-2020 a pravidelné setkávání pracovních skupin Matematická gramotnosti, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti a Financování.

Jestli naše žádost splní podmínky formálního a věcného hodnocení budeme vědět v průběhu března 2022. Držte nám palce!

 

Název projektu: Naše škola – naše radost III

Žadatel: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Období realizace: 1. 5. 2022 – 30. 11. 2023

Žádaná dotace: 2 224 16,76 (100% dotace)

Zapojené školy: 21 škol, tj. všechny ZŠ a MŠ na území MAS zřízeny obcemi, vč. DD a ZŠ Vizovice, které je zřízeno Zlínským krajem

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu